Atribuții

         
          Conform H.G. nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, Direcția Județeană pentru Cultură Sălaj are următoarele atribuţii principale:

 • aplică legile, ordonanțele şi hotărârile de guvern, ordinele şi instrucțiunile emise de minister, cu respectarea limitelor de autoritate, potrivit legii;
 • aplică strategia Ministerului Culturii în domeniul culturii şi patrimoniului cultural național la nivelul județului Sălaj;
 • îndeplineşte atribuțiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural construit – arhitectura laică şi ecleziastică, ocupându-se de evidența, inventarierea şi monitorizarea, conservarea şi protejarea, punerea în valoare a patrimoniului cultural construit de pe teritoriul județului;
 • îndeplineşte atribuțiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului arheologic, mobil şi imobil, ocupându-se de evidența, inventarierea şi monitorizarea, conservarea şi protejarea, punerea în valoare a patrimoniului arheologic de pe teritoriul județului;
 • îndeplineşte atribuțiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului mobil şi imaterial - patrimoniul muzeal, dar şi bunuri culturale deținute de alte instituții sau organizații, ocupându-se de evidența, inventarierea şi monitorizarea, conservarea şi protejarea, punerea în valoare a patrimoniului mobil de pe teritoriul județului;
 • dintre atribuțiile instituției în domeniul patrimoniului construit – arhitectura laică şi ecleziastică, enumerăm următoarele:
 • inventarierea monumentelor istorice de pe teritoriul județului;
 • întocmirea şi comunicarea către proprietari a Obligației privind folosința monumentului istoric, act prin care sunt precizate condițiile şi regulile de utilizare sau exploatare şi întreținere a bunurilor mobile clasate monument istoric;
 • analizarea şi avizarea intervențiilor asupra monumentelor istorice sau în zona acestora de protecție;
 • controlul respectării avizelor emise pentru intervențiile menționate anterior;
 • controlul tuturor intervențiilor care se efectuează asupra patrimoniului construit;
 • monitorizarea lucrărilor care se efectuează la monumente istorice din județ prin Planul Național de Restaurare împreună cu specialiştii Institutului Național al Patrimoniului;
 • exercită, în numele statului, dreptul de preemțiune asupra monumentelor istorice clasate în grupa B;
 • colaborarea cu structurile abilitate ale diverselor ministere care au atribuții în aplicarea legislației din domeniul protejării monumentelor istorice;
 • constată contravenții şi aplică amenzi pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul protejării monumentelor istorice, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

       Dintre atribuțiile instituției în domeniul patrimoniului arheologic, mobil şi imobil, enumerăm următoarele:

 • aplicarea legislației în vigoare cu privire la regimul juridic general al descoperirii şi al cercetării arheologice, precum şi protejarea patrimoniului arheologic, parte a patrimoniului cultural național;
 • verificarea respectării ansamblului de măsuri juridice, administrative, tehnice menite să asigure evidența şi inventarierea patrimoniului arheologic din județ;
 • acordarea de asistență de specialitate atât instituțiilor cu atribuții în domeniu, cât şi persoanelor fizice sau juridice;
 •  analizarea şi avizarea intervențiilor asupra siturilor arheologice sau în zona acestora de protecție, în zonele cu patrimoniu arheologic cunoscut şi cercetat, zone cu patrimoniu arheologic reperat şi necercetat, zone susceptibile să dețină patrimoniu arheologic;
 • controlul respectării avizelor emise pentru intervențiile menționate anterior şi monitorizarea lucrărilor;
 • controlul respectării tuturor tipurilor de autorizații în domeniul arheologiei emise de Ministerul Culturii și Identității Naționale;
 • controlul respectării normelor şi procedurilor din acest domeniu,
 • colaborarea cu structurile abilitate ale diverselor ministere care au atribuții în aplicarea legislației din domeniul protejării patrimoniului arheologic;
 • constată contravenții şi aplică sancțiuni, prin personalul împuternicit, potrivit legislației în vigoare, în cazul nerespectării reglementărilor privind protejarea patrimoniului arheologic;

        Dintre atribuțiile instituției în domeniul patrimoniului mobil, enumerăm următoarele:

 • evidența bunurilor culturale mobile clasate de pe teritoriul județului;
 • verificarea stării de conservare şi de securitate a bunurilor culturale mobile clasate din județ;
 • analizarea cererilor şi eliberarea, în conformitate cu legislația specifică, a certificatelor de export al bunurilor culturale mobile;
 • verificarea respectării obligațiilor ce revin prin lege agenților economici autorizați să comercializeze bunuri culturale mobile;
 • evidența registrelor agenților economici din județ autorizați să comercializeze, prin vânzare publică sau prin intermediere, bunuri culturale mobile;
 • colaborarea cu structurile abilitate ale diverselor ministere care au atribuții în aplicarea legislației din domeniul protejării patrimoniului cultural național mobil;
 • constată contravenții şi aplică sancțiuni în conformitate cu legislația în vigoare privind protejarea patrimoniului cultural național mobil;
 • inițiază şi sprijină acțiuni de revitalizare a elementelor de patrimoniu imaterial - tradiții şi obiceiuri locale, ocupații specifice tradiționale;
 • participă, la cererea autorităților abilitate şi împreună cu acestea, la acțiuni de control al respectării legislației privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
 • solicită şi primeşte, în condițiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii, de la autorități ale administrației publice, de la instituții publice şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informații necesare pentru exercitarea atribuțiilor ce le revin;
 • controlează respectarea îndeplinirii obligațiilor de plată a contribuțiilor la Fondul Cultural Național, în condițiile şi la termenele stabilite prin lege;
 • informează şi controlează respectarea obligațiilor de plată privind timbrul monumentelor istorice;
 • îndeplineşte orice alte atribuții stabilite de Ministrul Culturii, potrivit legii;
 • în exercitarea atribuțiilor sale, Direcția Județeană pentru Cultură Sălaj este autorizată să controleze respectarea reglementărilor specifice domeniului său de activitate de către toate persoanele fizice şi juridice din județ şi să semnaleze organelor şi autorităților competente;
 • situațiile de încălcare a dispozițiilor legale în domeniu.

Ministerul Culturii și Identității Naționale este autoritatea publică centrală responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.

Adresă

 Piata Iuliu Maniu Nr.13, Zalau, Salaj, 450016

telefon: +40 260 661 757

djcsalaj@gmail.com; djccpcnsj@yahoo.com

fax: +40 260 661 797

Galerie